Giáo trình Cơ sở giải tích hiện đại (Tập 4): Phần 2

Phần 2 Giáo trình Cơ sở giải tích hiện đại (Tập 4) trình bày về đại số Hinbe đầy đủ, định lý Plăngsơreiv — Gôđơmăn, lý thuyết phổ của Hinbe... Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.