Giáo trình Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân

Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Hệ điều hành" để nắm chi tiết các kiến thức về tổng quan về hệ điều hành; phân loại hệ điều hành; cấu trúc hệ điều hành; lịch sử phát triển hệ điều hành; các mô hình xử lý đồng hành; khái niệm tiến trình (Process) và mô hình đa tiến trình (Multiprocess); quản lý tiến trình; điều phối tiến trình...