Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lê Nin: Phần 1

Nội dung cuốn giáo trình được biên soạn theo tinh thần trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, cơ bản, cập nhật, đồng thời có sự tiếp thu tinh hoa kết quả nghiên cứu mới của khoa học kinh tế chính trị trên thế giới cả về nội dung và hình thức trình bày của một cuốn giáo trình khoa học kinh tế chính trị trong điều kiện mới. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 1 gồm có 2 chương, cung cấp cho sinh viên kiến thức về đối tượng, phương pháp nghiên cứu và chức năng của kinh tế chính trị Mác Lênin; hàng hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường. Mời các bạn cung tham khảo.