Giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn số - Chủ biên. TS. Nguyễn Quốc Bình

Mời các bạn sinh viên và Giảng viên tham khảo giáo trình Kỹ thuật truyền dẫn số trình bày về hệ thống thông tin số, số hóa tín hiệu, ghép kênh trong truyền dẫn tín hiệu số, xử lý tín hiệu bảng gốc, đồng bộ trong truyền dẫn tín hiệu số.