Giáo trình Lập trình căn bản: Phần 1 - Ths. Nguyễn Văn Linh

Giáo trình được biên soạn với mục tiêu giúp sinh viên nắm được các vấn đề sau: Khái niệm về ngôn ngữ lập trình, khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu có cấu trúc, khái niệm về giải thuật, ngôn ngữ biểu diễn giải thuật... Nội dung giáo trình gồm 10 chương, phần 1 gồm 5 chương đầu trình bày về: Giới thiệu về ngôn ngữ C & môi trường lập trình turbo C; các thành phần của ngôn ngữ, các kiểu dữ liệu sơ cấp chuẩn và các lệnh đơn, các lệnh có cấu trúc, chương trình con.