Giáo trình Lập trình hướng đối tượng: Phần 1

Giáo trình này là một thành phần của hệ thống giáo trình
của khoa công nghệ thông tin trường Đại học Khoa học Huế và được biên soạn theo chương trình chính quy cử nhân ngành công nghệ thông tin. Nội dung của giáo trình này gồm 6 chương. Riêng phần 1 gồm 2 chương đầu với nội dung: Các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng; các khái niệm cơ sở của lập trình hướng đối tượng.