Giáo trình Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin: Phần 1 - Phan Đình Diệu

Giáo trình "Lý thuyết mật mã và an toàn thông tin" được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin. Trong phần 1 của giáo trình này sẽ trình bày nội dung qua 3 chương đầu: chương 1 giới thiệu chung về mật mã, chương 2 cơ sở toán học của lý thuyết mật mã, chương 3 các hệ mật mã khóa đối xứng.

ERROR:connection to 10.20.1.100:9312 failed (errno=113, msg=No route to host)