Giáo trình Tin học cơ sở (Giáo trình đào tạo từ xa): Phần 2

Giáo trình Tin học cơ sở có kết cấu gồm 5 chương, phần 2 giáo trình gồm nội dung các chương: Chương 3 Bảng tính Excel, chương 4 Trình chiếu Powerpoint, chương 5 Internet. Phần 1 sau đây gồm nội dung 3 chương đầu. Mời các bạn cùng tham khảo.