Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin - Cơ bản: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của Giáo trình Ứng dụng Công nghệ thông tin - Cơ bản đề cập đến việc sử dụng bảng tính cơ bản: kiến thức cơ bản về bảng tính, biểu thức và hàm, biểu đồ, định dạng và in ấn trong excel; sử dụng trình chiếu cơ bản: kiến thức về thuyết trình và trình chiếu, cập nhật và định dạng trình chiếu, làm việc với các trình chiếu. Để nắm rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.