Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 2 - Điện học): Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 giáo trình gồm nội dung chương 7 - Vật liệu từ, chương 8 - Trường điện từ, học thuyết Maxwell. Ở mỗi chương có câu hỏi và bài toán có lời giải. Tham khảo nội dung giáo trình để nắm bắt nội dung chi tiết.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)