Kết hợp giải thuật di truyền với phân cụm loại trừ trong tối ưu hóa tham số điều khiển

Dữ liệu trong các thiết bị điều khiển thường bị nhiễu bởi nhiều loại dữ liệu khác nhau. Việc hiệu chỉnh, tinh chỉnh và kiểm tra dữ liệu dùng trong các hệ thống điều khiển là cần thiết. Nghiên cứu này đề xuất phương pháp phân cụm loại trừ và giải thuật di truyền trong trích lọc dữ liệu từ một tập dữ liệu ban đầu. Thực hiện phân cụm để loại bỏ phần dư thừa, hình thành các luật làm tri thức đầu vào cho hệ điều khiển. Giải thuật di truyền là công cụ tìm kiếm, xác định các giá trị tối ƣu cho tập tham số điều khiển.