Khai phá dữ liệu trên hệ thông tin đa trị

Bài viết trình bày phương pháp khai phá luật xếp thứ tự bằng cách chuyển đổi hệ thông tin đơn trị xếp thứ tự thành hệ thông tin đơn trị nhị phân và áp dụng các kỹ thuật sinh luật trong lý thuyết tập thô trên hệ thông tin đơn trị nhị phân thu được.