Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D

Bài viết Một kỹ thuật xây dựng hệ bao tự động cho đối tượng 3D nêu lên việc xây dựng hệ bao (Boundiing volume hierrarchy - B VH) tự động cho một đối tượng 3D. Việc xây dựng BVH cho đối tượng thường theo mô hình từ trên xuống (top-down), từ dưới lên (bottoom-up) hoặc thêm vào (add inn); với một dạng hộp bao cụ thể.