Nghiên cứu xử lý tin thời gian để nâng cao chất lượng - phát hiện - nhận dạng của các hệ thống định vị vô tuyến

Mục tiêu của đề tài là kết hợp các quá trình phát hiện, phân biệt – phân lớp và nhận dạng trong cùng một bài toán để giải quyết và sử dụng đầu đo là đài ra đa làm nhiệm vụ cảnh giới.