Những vân đề cơ bản của Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009: Phần 1

Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XII và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 1 năm 2010. Đây là đạo luật có ý nghĩa quan trọng, lần đầu tiên quy định một cách đồng bộ, chặt chẽ về quyền yêu cầu và thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường thiệt hại do cán bộ, công chức gây ra trong khi thi hành công vụ. Đế giúp bạn đọc kịp thời tìm hiểu đạo luật này, tài liệu Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước năm 2009 và những vấn đề cơ bản được chia sẻ dưới đây với 2 phần cơ bản. Phần 1 sau đây sẽ trình bày các quy định pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Mời bạn đọc cùng tham khảo.