Phát hiện lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo trong tấn công mạng TCP SYN Flood

Trong nghiên cứu này, đề xuất một thuật toán phát hiện và lọc bỏ nhanh các gói tin giả mạo mà sử dụng rất ít tài nguyên hệ thống và đạt tỷ lệ phát hiện rất cao.