Phương pháp cải tiến kỹ thuật che giấu thông tin trong các tài liệu thẻ dựa trên kỹ thuật steganography

Bài viết đề xuất phương pháp cải tiến để nâng cao tính năng bảo mật của các phương pháp truyền thống thông qua việc sử dụng khái niệm khóa động (dynamic stego-key) để che giấu thông tin trong các tài liệu thẻ. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.