Số nguyên tố an toàn trong các giao thức DH-KE

Mục tiêu của bài báo này là đề xuất một thuật toán sinh số nguyên tố “an toàn” mới và kèm theo đảm bảo toán học cho nó. Cụ thể, thuật toán được đề xuất sẽ được trình bày trong Phần III và các phân tích về tính đúng đắn, độ phức tạp của thuật toán này sẽ được đánh giá trong Phần IV.