Sự kiến tạo xã hội về thực tại: Khảo luận về xã hội học nhận thức - Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Xã hội học nhận thức và khảo luận về sự kiến tạo xã hội thực tại sẽ tiếp tục với các nội dung về: những nền tảng của sự nhận thức trong đời sống thường nhật; xã hội xét như là thực tại khách quan; cách tổ chức xã hội nhằm bảo tồn vũ trụ, nội tâm hóa thực tại; nội tâm hóa và cấu trúc xã hội; các lý thuyết về căn cước; xã hội học nhận thức và lý thuyết xã hội học. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)