Tài liệu Kỹ thuật lập trình - Chương 2: Giới thiệu lý thuyết số

Trong chương này sẽ trình bày ngắn gọn những kiến thức cơ bản về lý thuyết số, nó là công cụ hữu ích để hiểu sâu một thuật toán mật mã nào đó.