Tấn công lỗ đen và giải pháp chống lại tấn công lỗ đen trong mạng không dây Mesh

Trong bài báo này, tác giả tập trung giải quyết một vấn đề cụ thể về việc đảm bảo an ninh trong WMN bằng việc mô tả một dạng tấn công trong mạng WMN nói riêng và các mạng không dây nói chung là tấn công lỗ đen (blackhole attack) từ đó tìm hiểu giải pháp chống lại tấn công dạng này.