Tiểu luận An toàn an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, tiểu luận gồm 2 chương: Mã hóa và xác thực PGP – Pretty good privacy, ứng dựng PGP mã hóa, xác thực Mail Thunderbird.