Tiểu luận Hệ tin học phân tán: Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán

Đề tài “Vấn đề bế tắc trong hệ tập trung và hệ phân tán” đi tìm hiểu rõ hơn về vấn đề bế tắc và thuật toán dự phòng bế tắc của Lomet.