Tiểu luận môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy)

Tiểu luận môn học An toàn, an ninh thông tin: Mã hóa dữ liệu và xác thực PGP (Pretty Good Privacy) trình bày tổng quan an toàn an ninh thông tin; mã hóa và xác thực PGP – Pretty Good Privacy; ứng dựng PGP mã hóa, xác thực mail trên Thunderbird.