Triết học Mac - Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập: Phần 2

Triết học Mac - Lênin - Đề cương bài giảng và hướng dẫn ôn tập phần 2 gồm 8 chương từ chương 8 tới 15 với các câu hỏi ôn tập (kèm đáp án) giúp hoàn thiện bài học về Triết học Mác - Lênin. Tài liệu cũng giúp sinh viên hệ thống kiến thức dưới dạng các câu hỏi, thông qua đó sẽ tập làm quen với cách làm bài tự luận bộ môn Triết học.