Từ nghiên cứu đên công bố: Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Phần 1

Tài liệu Kỹ năng mềm cho các nhà khoa học - Từ nghiên cứu đến công bố khoa học xuất phát từ một thực trạng: sự hiện diện của khoa học Việt Nam trên trường quốc tế còn quá khiêm tốn. Một trong những khó khăn của nhiều người làm nghiên cứu khoa học ở Việt Nam là chưa quen với cách viết một bài báo khoa học, và còn hạn chế về việc sử dụng tiếng Anh. Cuốn sách này sẽ giúp cho các đồng nghiệp khoa học làm quen với văn chương khoa học”, và nâng cao cơ hội để kết quả nghiên cứu được công bố trên các tập san quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo phần 1 của tài liệu được chia sẻ sau đây.