Xu hướng và tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến môi trường thông tin số

Bài viết sau đây sẽ tổng quát lại các xu hướng, tác động và những thách thức của các công nghệ số trong CMCN 4.0 lên môi trường thông tin số trên thế giới và ngành báo chí.