Ebook Những tặng phẩm của người Do Thái: Phần 2 - Thomas Cahill

Tất cả quá trình lịch sử của một dân tộc và sự tôn thờ các vị thần linh và xem đó là đấng sinh thành của dân tộc mình được thể hiện trong cuốn sách Những tặng phẩm của người Do Thái. Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách sẽ dẫn dắt dắt bạn đọc đến những câu chuyện trong quá trình thoát khỏi cảnh nô lệ ở Ai Cập. Mời các bạn cùng tham khảo.