Microsoft Office Excel 2010 cơ bản - Bài 17: Hàm chuỗi trong Excel 2010

Video "Hàm chuỗi trong Excel 2010" trong khóa học Online "Microsoft Office Excel 2010 cơ bản" nhằm giúp chúng ta thêm kiến thức thực hiện các công việc xử lý chuỗi như: Hàm trích xuất dữ liệu, hàm đếm độ dài chuỗi đang có, hàm loại khoảng trắng dư thừa, biến đổi chuỗi thành chữ thường, biến đổi chuỗi thành chữ in hoa, viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ, hàm nối chuỗi,... Video là tư liệu hữu ích. Mời các bạn cùng xem qua.