• Giáo trình Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân

  Giáo trình Hệ điều hành - Lê Khắc Nhiên Ân

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Hệ điều hành" để nắm chi tiết các kiến thức về tổng quan về hệ điều hành; phân loại hệ điều hành; cấu trúc hệ điều hành; lịch sử phát triển hệ điều hành; các mô hình xử lý đồng hành; khái niệm tiến trình (Process) và mô hình đa tiến trình (Multiprocess); quản lý tiến trình; điều phối tiến trình...

   256 p actvn 28/02/2021 4 0

 • Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Vũ Thanh Hiền

  Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - Vũ Thanh Hiền

  "Giáo trình Lập trình hướng đối tượng" sẽ cung cấp đến người học những kiến thức cơ bản lập trình hướng đối tượng, các ngôn ngữ và vài ứng dụng OPP; quá trình phát triển C++; lớp và đối tượng dẫn nhập; đa năng hóa toán tử dẫn nhập; đa năng hóa toán tử các toán tử chèn dòng, thiết kế chương trình theo hướng đối tượng...

   256 p actvn 28/02/2021 7 0

 • Giáo trình Word & Excel: Phần 2

  Giáo trình Word & Excel: Phần 2

  "Giáo trình Word & Excel: Phần 2" được nối tiếp phần 1 với các kiến thức Microsoft Excel, các thao tác với tệp bảng tính, thay đổi và trang trí dạng thức, sử dụng hàm, làm việc với các bảng tính trong tập tin Workbook, kết nối các bảng tính và tệp bảng tính, cơ sở dữ liệu, một số bài tập ứng dụng – in ấn.

   99 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Giáo trình Word & Excel: Phần 1

  Giáo trình Word & Excel: Phần 1

  "Giáo trình Word & Excel: Phần 1" được biên soạn giúp các bạn nắm được kiến thức về Microsoft Winword, hướng dẫn chung về soạn thảo văn bản, soạn thảo văn bản trên Microsoft Winword, trình bày trang và màn hình, lập bảng biểu, các hiệu ứng đặc biệt, trộn văn bản, giới thiệu công cụ Drawing, in ấn và thiết lập các thông số trang in, tự động hóa...

   60 p actvn 28/02/2021 5 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 6 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 6 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 6: Các lớp cơ sở trong C#" với các kiến thức các lớp nền tảng định sẵn trong ngôn ngữ lập trình C#; ý nghĩa của các lớp cơ sở, cách chuyển đổi kiểu dữ liệu; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng một số lớp thư viên cơ sở trong C#.

   49 p actvn 28/02/2021 8 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 4 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 4 - Chử Đức Hoàng

  Mời các bạn sinh viên cùng tham khảo "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 4: Lớp trừu tượng và giao diện trong C#" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về khái niệm lớp trừu tượng; mô tả sự khác nhau giữa lớp trừu tượng và một lớp cụ thể; khái niệm giao diện, cách xây dựng và thực thi một giao diện; kế thừa giao diện; xây dựng ví dụ minh hoạ.

   37 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 2 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 2 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 2: Căn bản trong ngôn ngữ C#" giúp người học mô tả được cách khai báo biến; phạm vi của biến và cấp độ truy cập; các lệnh trong C#; mô tả điều khiển thực hiện chương trình C#; cấu trúc của một chương trình C#; xây dựng một chương trình đơn giản sử dụng C#.

   37 p actvn 28/02/2021 5 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 3 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 3 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 3: Hướng đối tượng trong C#" được nhằm cung cấp đến người học khái niệm về lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về lập trình hướng đối tượng trong C#; mô tả lớp và tạo đối tượng trong C#; lập trình ứng dụng Console với C#.

   34 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 1 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 1 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 1: Giới thiệu Net và C#" giúp các bạn trình bày được đặc điểm chung của ngôn ngữ C#; mô tả về .NET và vai trò của C# trong đó; mô tả công cụ Visual Studio 2008; xây dựng được ít nhất 01 chương trình C# có hoạt động đơn giản.

   36 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 7 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 7 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 7: Ủy nhiệm, sự kiện và xử lý ngoại lệ trong C#" trnag bị cho người học kiến thức về khái niệm, cách thức sử dụng ủy nhiệm trong C#; khái niệm sự kiện, và thực hiện chương trình qua các sự kiện trong C#; khái niệm về ngoại lệ, và bắt lỗi, xử lý lỗi trong C#; xây dựng chương trình sử dụng ủy nhiệm, sự kiện và...

   28 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 5 - Chử Đức Hoàng

  Bài giảng ngôn ngữ C#: Bài 5 - Chử Đức Hoàng

  "Bài giảng ngôn ngữ C# - Bài 5: Kế thừa, đa nhiệm trong C#" trình bày các khái niệm về kế thừa trong C#; khái niệm về luồng và đa nhiệm trong C#; chương trình C# đơn giản sử dụng tính kế thừa; xây dựng một chương trình C# sử dụng tính đa nhiệm.

   34 p actvn 28/02/2021 6 0

 • Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu - ThS. Đào Thị Thu Thủy

  Bài giảng Xử lý số tín hiệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm tín hiệu và hệ thống, tín hiệu và hệ thống rời rạc trong miền thời gian, tín hiệu và hệ thống trong miền Z, tín hiệu trong miền tần số liên tục,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   307 p actvn 28/02/2021 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số