• Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Naive bayes classification - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Naive bayes classification" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu Naïve Bayes Classification (NBC), mô hình toán, các dạng phân phối dùng trong NBC, các ví dụ. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   36 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Artificial neural network - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Artificial neural network - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Artificial neural network" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, perceptron, neural network, backpropagation algorithm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   62 p actvn 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Deep learning an introduction - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Deep learning an introduction - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Deep learning an introduction" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, applications, convolutional neural networks and recurrent neural networks, hardware and software. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Clustering - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Clustering - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Clustering" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu - clustering, phân loại, thuật toán kmeans, hierarchical clustering, density based clustering. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   70 p actvn 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Dimension reduction and feature selection - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Dimension reduction and feature selection - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Dimension reduction and feature selection" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction - dimensionality reduction and feature selection, dimensionality reduction, feature selection. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   81 p actvn 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Support vector machine - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Support vector machine - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Support vector machine" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction, review of linear algebra, classifiers & classifier margin, linear svms - optimization problem, hard vs soft margin classification, non linear svms. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p actvn 30/09/2020 7 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Association rules - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Association rules - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Association rules" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về luật kết hợp, các ứng dụng, định nghĩa và mô hình hóa bài toán, thuật toán Apriori. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   76 p actvn 30/09/2020 8 0

 • Bài giảng Máy học nâng cao: Genetic algorithm - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng Máy học nâng cao: Genetic algorithm - Trịnh Tấn Đạt

  Bài giảng "Máy học nâng cao: Genetic algorithm" cung cấp cho người học các kiến thức: Introduction - Genetic algorithm (GA), genetic algorithm operators and parameters, example. Cuối bài giảng có phần bài tập để người học ôn tập và củng cố kiến thức.

   70 p actvn 30/09/2020 6 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p actvn 30/09/2020 3 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C - Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C đã giới thiệu một số kiến thức cơ bản về ngôn ngữ C, môi trường lập trình C, cấu trúc cơ bản của chương trình C. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p actvn 30/09/2020 13 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 2: Các yếu tố cơ bản của ngôn ngữ C" cung cấp cho người học các kiến thức: Từ vựng trong C, biểu thức, hàm vào/ra dữ liệu chuẩn, các câu lệnh điều khiển. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   54 p actvn 30/09/2020 10 0

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng "Ngôn ngữ lập trình C - Chương 3: Mảng và con trỏ" cung cấp cho người học các kiến thức: Mảng, con trỏ, liên hệ giữa mảng và con trỏ, cấp phát bộ nhớ động, xâu ký tự. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên ngành Công nghệ thông tin dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các...

   31 p actvn 30/09/2020 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số