• Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 3 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 3: Giao diện và tập hợp" được biên soạn nhằm cung cấp các kiến thức cho người học bao gồm phân biệt được namespace và interface; liệt kê được các tính chất cơ bản của collection; vận dụng ngôn ngữ C# vào triển khai namespace và interface; sử dụng được các lớp đối tượng cơ bản trong thư viện collection...

   33 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 4 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 4: Cơ chế Delegate và Threading" giúp người học phân biệt được delegate và event; các ứng dụng đơn tiến trình và đa tiến trình; khái niệm đồng bộ trong ứng dụng; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng dụng đồng bộ và đa tiến trình.

   30 p actvn 30/12/2020 13 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 5 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 5: Xử lí nhập xuất trong C#" để nắm chi tiết các nội dung về phân biệt các loại tệp; các lớp cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; các thao tác cơ bản xử lí tệp tin và thư mục; ngôn ngữ C# vào triển khai các ứng trên hệ thống tệp.

   42 p actvn 30/12/2020 15 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 6 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 6: Lập trình ứng dụng Window form với C#" với mục tiêu giúp sinh viên phân biệt được khái niệm sự kiện, lập trình hướng sự kiện; các thuộc tính và phương thức cơ bản của đối tượng Windown form; các sự kiện cơ bản của đối tượng form; đối tượng cơ bản thường sử dụng để xây dựng ứng dụng...

   46 p actvn 30/12/2020 10 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 7 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 7: Lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET" trình bày tổng quan về ADO.NET; các thành phần cơ bản của ADO.NET; lập trình cơ sở dữ liệu với ADO.NET trong C#. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   41 p actvn 30/12/2020 13 0

 • Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  Bài giảng Lập trình hướng sự kiện: Bài 8 - ThS. Phan Thanh Toàn

  "Bài giảng Lập trình hướng sự kiện - Bài 8: Tạo Report với Crystal Report" với các nội dung liệt kê được các thành phần cơ bản của mẫu biểu trong Crystal Report; vận dụng được công cụ Crystal report vào thiết kế một số mẫu biểu cho các ứng dụng thực tiễn; liệt kê được các bước để tích hợp mẫu biểu vào ứng dụng window form trong môi trường...

   63 p actvn 30/12/2020 11 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 1: Giới thiệu chung về công nghệ học phần mềm" được biên soạn với các nội dung đó là khái niệm về phần mềm; kỹ nghệ phần mềm, xây dựng quy trình phát triển phần mềm, vòng đời phần mềm; khái quát các trường hợp cụ thể của phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng.

   58 p actvn 30/12/2020 12 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 2: Quản lý dự án công nghệ thông tin" trình bày tổng quan; lập kế hoạch quản lý; tổ chức dự án; quản lý rủi ro; phát triển nhóm; quản lý chất lượng; lập kế hoạch làm việc chi tiết; kiểm soát và lập báo cáo dự án; quản lý vấn đề và kiểm soát thay đổi; quản lý cấu hình; hoàn thiện dự án.

   51 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 3: Phương pháp xác định yêu cầu" thông tin đến các bạn sinh viên kiến thức kỹ thuật xác định yêu cầu phần mềm; nội dung xác định yêu cầu phần mềm; các nguyên lý phân tích yêu cầu sử dụng.

   31 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Với mục tiêu cung cấp cho các bạn sinh viên có thêm tư liệu tham khảo hỗ trợ cho học tập, Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 4: Thiết kế và lập trình" nhằm nắm được phương pháp thiết kế hệ thống; kỹ thuật thiết kế chương trình (dựa vào BLD và BPC); kỹ thuật lập trình.

   34 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 5: Kiểm thử và bảo trì" cung cấp kiến thức về phương pháp kiểm thử, phương pháp bảo trì. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

   29 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Công nghệ phần mềm ứng dụng - Bài 6: Chủ đề nâng cao trong công nghệ học phần mềm" trình bày mô hình RUP; phương pháp phân tích phần mềm linh hoạt; ước lượng chi phí phần mềm; quản lí chất lượng; cải tiến quy trình; các chủ đề tiên tiến khác.

   52 p actvn 30/12/2020 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số