• Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 1 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 1 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: uses of computer networks; network hardware; network software; the physical layer; the public switched telephone network; the theoretical basis for data communication; the theoretical basis for data communication; the medium access control sublayer; the network layer;...

   518 p actvn 22/07/2022 16 0

 • Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Ebook Computer Networks (5th Edition): Part 2 - Andrew S.Tanenbaum

  Part 2 of book "Computer Networks (5th Edition)" provide with knowledge about: the network layer; the transport layer; network security; reading list and bibliography; authentication protocols; management of public keys; streaming audio and video; the internet transport protocols: TCP;...

   444 p actvn 22/07/2022 17 0

 • Ebook Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition) - Part 2

  Ebook Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition) - Part 2

  Part 2 of book "Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition)" provide with knowledge about: templates and custom elements; control templates; custom element; data; formatting bound data; ists, trees, and grids; windows, pages, and rich controls; documents and printing; additional topics;...

   602 p actvn 22/07/2022 14 0

 • Ebook Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition) - Part 1

  Ebook Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition) - Part 1

  Part 1 of book "Pro WPF 4.5 in C#: Windows presentation foundation in .NET 4.5 (Fourth edition)" provide with knowledge about: fundamentals; dependency properties; routed events; deeper into WPF; element binding; styles and behaviors; drawing and animation; shapes, brushes, and transforms; geometries and drawings; advanced animation;...

   490 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Ebook Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" là các câu hỏi trắc nghiệm về cơ cấu xã hội - Giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, vấn đề dân tộc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ...

   57 p actvn 22/07/2022 38 0

 • Ebook Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Ebook Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học" là các câu hỏi trắc nghiệm về nhập môn chủ nghĩa xã hội khoa học, sứ mệnh của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội ngủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo...

   51 p actvn 22/07/2022 41 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 2

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 2

  Ebook Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (C. Mác, Ph. Ăng-ghen): Phần 2 trình bày toàn văn tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác và Ph. Ăng-ghen viết. Trong tài liệu này là bản dịch theo bản in của lần xuất bản bằng tiếng Đức năm 1890, có đối chiếu với các lần xuất bản năm 1848, 1872 và 1883 Nguyên văn là tiếng Đức. Mời bạn đọc cùng tham khảo tác...

   82 p actvn 22/07/2022 40 0

 • Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 1

  Ebook Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản: Phần 1

  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản, do Các Mác và Phriđrích Ăng-ghen soạn thảo, trình bày nền tảng lý luận và mục đích của chủ nghĩa cộng sản. Ebook "Tuyên ngôn Đảng Cộng sản" này bao gồm 2 phần, phần 1 trình bày các lời tựa của tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản do C. Mác, Ph. Ăng-ghen viết cho các lần xuất bản bằng tiếng Đức, tiếng Nga,...

   72 p actvn 22/07/2022 40 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 2 gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Chương 6 Lãnh đạo cuộc kháng chiến, kiến quốc (1945-1954), Chương 7 Lãnh đạo sự nghiệp xây dựng miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954-1969); Chương 8: Chủ tịch Hồ Chí Minh sống mãi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   168 p actvn 22/07/2022 39 0

 • Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Ebook Hồ Chí Minh - Tiểu sử: Phần 1

  Cuốn sách “Hồ Chí Minh - Tiểu sử” giới thiệu về tiểu sử, sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh từ thời niên thiếu đến giai đoạn ra đi tìm đường cứu nước, thời kì chuẩn bị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo phong trào cách mạng, lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa, kháng chiến chống thực dân Pháp và lãnh đạo sự nghiệp xây dựng...

   168 p actvn 22/07/2022 35 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 2

  Trong tập sách này là những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con sáng mãi của "miền đất anh hùng" - miền Nam anh hùng. Chất chứa trong đó những cung bậc cảm xúc, xúc động khác nhau, những con người bình dị mà ngời sáng lý tưởng cách mạng, tinh thần lạc quan chiến đấu, họ là những minh chứng rõ ràng nhất cho tinh thần và...

   107 p actvn 22/07/2022 31 0

 • Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Ebook Những người con sáng mãi của miền Nam anh hùng: Phần 1

  Cuốn sách này là công trình sưu tầm, tuyển chọn những bài viết đã được đăng trên Báo Quân đội nhân dân từ năm 1957 đến năm 1975, viết về những người con miền Nam anh hùng. Trong mỗi tập sách là những câu chuyện thật trong những năm kháng chiến về những người con sáng mãi của "miền đất anh hùng" - miền Nam anh hùng. Sách được chia thành 2 phần,...

   112 p actvn 22/07/2022 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số