• Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Các kiểu lập trình" gồm 4 nội dung chính: Lập trình mệnh lệnh (imperative programming); lập trình thủ tục (procedural programming); lập trình hướng đối tượng (object oriented programming); kiểu lập trình khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

   14 p actvn 30/11/2020 17 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu (TS Nguyễn Đại Thọ)

  "Bài giảng An ninh mạng – Chương 1: Giới thiệu" được biên soạn bởi TS Nguyễn Đại Thọ cung cấp đến các bạn với những kiến thức nhu cầu đảm bảo an ninh thông tin có những biến đổi lớn; đảm bảo an ninh thông tin; dịch vụ an ninh; hành động tấn công; kiến trúc an ninh OSI; các dịch vụ an ninh; các dịch vụ an ninh X.800; các hành động tấn công; mô...

   18 p actvn 30/12/2020 17 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 2: Mã hóa đối xứng (TS Nguyễn Đại Thọ) thông tin với các kiến thức mã hóa đối xứng; mã hóa khóa công khai; một số cách phân loại khác; mô hình hệ mã hóa đối xứng; phương pháp phá mã vét cạn; thời gian tìm kiếm trung bình; an ninh hệ mã hóa; mã hóa thay thế cổ điển; hệ mã hóa caesar; phá mã hệ mã hóa caesar; hệ mã...

   64 p actvn 30/12/2020 17 0

 • Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 9 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng Xây dựng chương trình dịch: Bài 9 - Nguyễn Thị Thu Hương

  Bài giảng "Xây dựng chương trình dịch - Bài 9: Phương pháp đệ quy trên xuống" trình bày các nội dung: Đặc điểm của phương pháp, bộ phân tích cú pháp, mô tả chức năng, thủ tục triển khai một đích, từ sơ đồ thành thủ tục, bộ phân tích cú pháp KPL, sơ đồ cú pháp của lệnh KPL,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   5 p actvn 28/06/2020 16 1

 • Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học - TS. Nguyễn Thị Hiền

  Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C: Giới thiệu môn học sẽ giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   7 p actvn 30/09/2020 16 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Vũ Đức Lung

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 6 - Vũ Đức Lung

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 6: Kiến trúc bộ lệnh" cung cấp cho người học các kiến thức: Phân loại kiến trúc bộ lệnh, địa chỉ bộ nhớ, bộ lệnh, cấu trúc lệnh CISC và RISC. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   31 p actvn 30/11/2020 16 0

 • Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi - Nguyễn Mạnh Hiển

  Bài giảng Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Ngăn xếp và hàng đợi cung cấp cho người học các kiến thức về ngăn xếp, cài đặt ngăn xếp, các ứng dụng của ngăn xếp, định giá biểu thức hậu tố, ngăn xếp thời gian chạy, cài đặt hàng đợi,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   36 p actvn 31/10/2020 15 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Thiết kế lớp đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Cuộc đời của biến đối tượng, các loại phương thức khởi tạo, quy tắc đống gói kín,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   26 p actvn 30/11/2020 15 0

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng

  Bài giảng "Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Lớp đối tượng" cung cấp cho người học các đặc trưng của việc đóng gói, học các hàm xử lý chuỗi, lớp dữ liệu, hoạt cảnh sử dụng đối tượng, thực thể hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   56 p actvn 30/11/2020 15 0

 • Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Vũ Đức Lung

  Bài giảng Kiến trúc máy tính: Chương 7 - Vũ Đức Lung

  Bài giảng "Kiến trúc máy tính - Chương 7: Tổ chức bộ xử lý" bao gồm các nội dung: Tổ chức bộ xử lý trung tâm, bộ thanh ghi, đường đi dữ liệu, diễn tiến thi hành lệnh mã máy, xử lý ngắt, kỹ thuật ống dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   21 p actvn 30/11/2020 15 0

 • Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng "An ninh mạng - Chương 8: An toàn Web" để nắm chi tiết nội dung các kiến thức về mô hình phân tầng SSL; giao thức bản ghi SSL; khuôn dạng bản ghi SSL; giao thức đổi đặc tả mã hóa SSL; giao thức báo động SSL.

   13 p actvn 30/12/2020 14 0

 • Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ)

  Bài giảng An ninh mạng – Chương 6: An toàn thư điện tử (TS Nguyễn Đại Thọ) được thông tin đến các bạn với những kiến thức về bảo mật của PGP; xác thực và bảo mật của PGP; nén của PGP; tương thích thư điện tử của PGP; phân và ghép của PGP; sơ đồ xử lý PGP; khóa công khai/khóa riêng PGP...

   27 p actvn 30/12/2020 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số