• Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 1: Ôn lại các kiến thức cơ bản về máy tính (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về các hệ đếm; các khái niệm cơ bản; lịch sử phát triển của máy tính; các thành phần cơ bản của máy tính; phần mềm; các cấp chuyển đổi;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   58 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 2: Các kiểu dữ liệu và thao tác (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về kiểu dữ liệu số nguyên; số nguyên bù 2; phép toán số học trên bit; phép toán luận lý trên bit; kiểu dữ liệu dấu chấm động;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p actvn 27/06/2022 14 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 3: Các cấu trúc luận lý số (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về transistor; cổng luận lý (logic gate); mạch tổ hợp (combinational circuit); phần tử nhớ cơ bản; bộ nhớ (memory); mạch tuần tự (sequential logic circuit); đường truyền dữ liệu LC3;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p actvn 27/06/2022 12 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 4: Mô hình von Neumann và kiến trúc tập lệnh LC-3 (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về các thành phần cơ bản; một ví dụ về mô hình von Neumann: LC-3; quá trình xử lý lệnh; thay đổi quá trình xử lý lệnh; khái niệm ISA LC-3; nhóm lệnh thi hành; nhóm lệnh di chuyển dữ liệu; nhóm lệnh...

   90 p actvn 27/06/2022 13 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 5: Lập trình hợp ngữ LC-3 (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về lập trình hợp ngữ; các thành phần của một chương trình hợp ngữ; quá trình hợp dịch; chương trình với nhiều module;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 6: Giới thiệu về ngôn ngữ lập trình C (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về sơ lược lịch sử của ngôn ngữ C; đặc điểm của ngôn ngữ C; các ví dụ về ngôn ngữ C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   16 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 7: Các thành phần cơ bản và các kiểu dữ liệu của C (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về danh hiệu; các kiểu dữ liệu chuẩn của C; hằng (constant); biến (variable); biểu thức; các phép toán của C; cấu trúc tổng quát của một chương trình C;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   140 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặp

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặp

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 8: Các lệnh điều khiển và vòng lặp (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về lệnh đơn và lệnh phức; lệnh IF; lệnh SWITCH-CASE; lệnh WHILE; lệnh DO-WHILE; lệnh FOR; lệnh BREAK và lệnh CONTINUE; lệnh RETURN; lệnh GOTO; lệnh RỖNG;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Hàm

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Hàm

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 9: Hàm (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm hàm; khai báo hàm; đối số của hàm - đối số là tham trị; kết quả trả về của hàm - lệnh RETURN; PROTOTYPE của một hàm; hàm đệ quy;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   105 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểu

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểu

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 10: Lớp lưu trữ của biến - Sự chuyển kiểu (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm; biến toàn cục và biến cục bộ; biến tĩnh (static); biến REGISTER; khởi động trị cho biến ở các lớp; sự chuyển kiểu; định vị vùng nhớ cho các lớp lưu trữ;... Mời các bạn cùng tham...

   41 p actvn 27/06/2022 10 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 11: Mảng (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm; khai báo mảng; khởi động trị của mảng; mảng là đối số của hàm mảng là biến toàn cục; các ứng dụng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   60 p actvn 27/06/2022 11 0

 • Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: Pointer

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: Pointer

  Bài giảng Hệ thống máy tính và ngôn ngữ C - Chương 12: Pointer (GV. Nguyễn Nhật Nam). Bài giảng có nội dung trình bày về khái niệm; thao tác trên pointer; pointer và mảng; đối số của hàm là pointer - truyền đối số theo số dạng tham số biến; hàm trả về pointer và mảng; chuỗi ký tự; pointer và việc định vị bộ nhớ động; mảng các pointer; pointer của...

   109 p actvn 27/06/2022 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số