• Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 7 Unity networking cung cấp cho người học những kiến thức như: Multiplayer game; Multiplayer flow; Networking; Multiplayer game trong unity; Game Pong, phiên bản mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   44 p actvn 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 - Trương Xuân Nam

  Bài giảng Thiết kế và phát triển trò chơi máy tính: Bài 5 Game 2D đơn giản cung cấp cho người học những kiến thức như: Xây dựng kịch bản; Chuẩn bị tài nguyên; Thiết lập project và các thành phần; Xây dựng màn hình trò chơi; Xây dựng hành động cho nhân vật chính; Xây dựng hành động cho máy; Xử lý biến cố; Bổ sung các chi tiết khác. Mời các bạn...

   34 p actvn 29/09/2021 18 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 6 Quản trị người dùng cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thành phần trong quản trị người dùng; Quản lý user; Quản lý quyền hệ thống (privileges); Quản lý quyền đối tượng; Quản lý nhóm (Role); Bài tập thực hành.

   33 p actvn 29/08/2021 17 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 2: Lập trình hướng đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lập trình thông thường; Lập trình hướng đối tượng; Unified Modeling Language - UML. Mời các bạn cùng tham khảo!

   53 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 6: Hàm bạn và lớp bạn

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 6: Hàm bạn và lớp bạn

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 6: Hàm bạn và lớp bạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Hàm độc lập là hàm bạn; Hàm thành viên là hàm bạn; Hàm bạn của nhiều lớp; Lớp bạn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 4: Hàm thành viên cung cấp cho người học những kiến thức như: Tái định nghĩa, Đối số mặc nhiên; Hàm inline; Truyền đối tượng như đối số của hàm; Trị trả về của hàm là đối tượng; Con trỏ *this; Hàm thành viên hằng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   13 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Lập trình nâng cao

  Bài giảng Lập trình nâng cao

  Bài giảng Lập trình nâng cao cung cấp cho người học những kiến thức như: Con trỏ; Các dòng nhập xuất và tệp tin; Dữ liệu kiểu cấu trúc và hợp; Xử lý ngoại lệ; Một số vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

   110 p actvn 29/08/2021 16 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 3: Lớp và đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 3: Lớp và đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 3: Lớp và đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp: khai báo, định nghĩa hàm thành viên; Đối tượng: khai báo, sử dụng, gán; Sơ lược về hàm xây dựng, hàm hủy; Dữ liệu và hàm thành viên tĩnh; Khai thác 1 lớp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p actvn 29/08/2021 15 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 8: Thừa kế

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 8: Thừa kế

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 8: Thừa kế cung cấp cho người học những kiến thức như: Thừa kế đơn; Thừa kế bội; Liên kết tĩnh và liên kết động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 7: Tái định nghĩa tác tử

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 7: Tái định nghĩa tác tử

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 7: Tái định nghĩa tác tử cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Tái định nghĩa bằng hàm độc lập; Tái định nghĩa bằng hàm thành viên; Tái định nghĩa phép gán (dấu =); Tái định nghĩa tác tử xuất – nhập. Mời các bạn cùng tham khảo!

   12 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 5: Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 5: Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng

  Bài giảng Lập trình hướng đối tượng C++‎ - Chương 5: Hàm xây dựng, hàm hủy và việc khởi tạo đối tượng cung cấp cho người học những kiến thức như: Hàm xây dựng; Hàm hủy; Hàm xây dựng sao chép; Thuộc tính của 1 lớp là đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p actvn 29/08/2021 14 0

 • Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Nguyễn Thị Mỹ Dung

  Bài giảng Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: Chương 3 Truy vấn SQL cung cấp cho người học những kiến thức như: Thao tác CSDL (tạo, sửa, xoá, thêm dữ liệu); Các câu truy vấn: Select, Insert, Update, Delete; Truy vấn lồng, gom nhóm, điều kiện gom nhóm; Các hàm xử lý dữ liệu; Bài tập thực hành.

   67 p actvn 29/08/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số