Bộ sưu tập Lý luận chính trị

Bộ sưu tập "Lý luận chính trị" giới thiệu tới người đọc một số giáo trình, sách đã được chọn lọc về triết học, tư tưởng Hồ Chí Minh, lịch sử Đảng Cộng sản, chủ nghĩa Mác-Lênin,... Hi vọng đây sẽ là những tài liệu hữu ích dành cho tất cả các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên và những ai quan tâm dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị của bản thân.