• Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 5 Nạp chồng toán tử, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nạp chồng toán tử cơ sở; Kiểu đối tượng trả về; Hàm bạn, lớp bạn; Tham chiếu và nạp chồng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p actvn 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 6 Kế thừa, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lớp dẫn xuất với hàm tạo; Bổ từ protected; Định nghĩa lại hàm thành viên; Hàm không được kế thừa; Toán tử gán và hàm tạo sao chép; Hàm hủy trong các lớp dẫn xuất; Đa kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p actvn 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 7 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 7 Khuôn mẫu, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khuôn mẫu hàm; Khuôn mẫu lớp; Khuôn mẫu và kế thừa. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p actvn 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 8 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 8 Con trỏ và mảng động, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các biến con trỏ; Quản lý bộ nhớ; Tạo và sử dụng; Phép tính con trỏ; Con trỏ this; Hàm hủy, hàm tạo sao chép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   45 p actvn 22/07/2022 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 9 - TS. Lý Anh Tuấn

  Bài giảng Nguyên lý lập trình hướng đối tượng: Bài 9 Đa hình và Hàm ảo, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kết gán muộn; Thi hành hàm ảo; Khi nào sử dụng hàm ảo; Lớp trừu tượng và hàm ảo thuần túy; Tương thích kiểu mở rộng; Ép kiểu lên và ép kiểu xuống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p actvn 22/07/2022 12 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 1: Giới thiệu về lập trình java trên Android OS, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học; Thiết bị di động vs thiết bị cố định; Thị trường ứng dụng cho di động; Hệ điều hành Android; Lập trình trên android; Môi trường lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p actvn 22/07/2022 12 1

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác)

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác)

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 2: Activity (giao diện tương tác), cung cấp cho người học những kiến thức như: Bắt đầu với một ứng dụng giản đơn; Giao diện phát triển của Android Studio; AndroidManifest.xml; Các bước phát triển ứng dụng android; Các thành phần của một ứng dụng android; Khái niệm activity (giao diện tương tác);...Mời các bạn cùng tham...

   76 p actvn 22/07/2022 13 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 3: Các layout và một số loại widget thường dùng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm view & view group; Làm việc với layout; Một số layout thông dụng; Tương tác với các điều khiển; Một số điều khiển đơn giản. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p actvn 22/07/2022 10 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 4: Một số loại widget thông dụng và cách kĩ thuật xử lý sự kiện trên widget, cung cấp cho người học những kiến thức như: ProgressBar & ProgressDialog; AutoComplete TextView; TimePicker/DatePicker; ListView; Spinner; WebView; Vài phương pháp xử lý sự kiện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   61 p actvn 22/07/2022 9 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 5: Intent và cơ chế trao đổi dữ liệu giữa các thành phần trong android, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về intent; Intent tường minh vs ngầm định; Các thành phần của intent; Sử dụng intent để trao đổi dữ liệu. Mời các bạn cùng tham khảo!

   39 p actvn 22/07/2022 8 0

 • Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite

  Bài giảng Lập trình di động - Bài 6: Các phương pháp lưu trữ trong android và làm việc với SQLite, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về lữu trữ trong android; Shared Preferences; Làm quen với SQLite. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p actvn 22/07/2022 9 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật: Phần 1

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật được viết nhằm giới thiệu cho sinh viên về khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng, cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản về những kiểu dữ liệu trừu tượng thông dụng, giải thuật sắp xếp và tìm kiếm, một số phương pháp cơ bản về thiết kế thuật toán và rèn luyện một số kĩ năng phân tích...

   190 p actvn 27/06/2022 98 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số