• Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 1 gồm có những nội dung về: Tổng quan về những đặc trưng hệ thống và các thành phần, kiểm tra và bảo vệ hệ thống, các bo mẹ, các khe bus và các card I/O, những kiểu bộ vi xử lý và những định chuẩn, bộ nhớ, bộ nguồn, những thiết bị nhập liệu, phần cứng màn hình. Mời các bạn cùng tham khảo.

   315 p actvn 22/07/2022 46 1

 • Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật phần cứng máy tính: Phần 2 bao gồm các chương: Chương 10 truyền thông và mạng, chương 11 phần cứng audio, chương 12 những ổ đĩa mềm, chương 13 những ổ đĩa cứng, chương 14 những giao diện ổ đĩa cứng, chương 15 cài đặt ổ đĩa cứng, chương 16 những ổ đĩa CD-ROM, chương 17 thiết kế hệ thống, chương 18 những hệ thống xách tay. Mời...

   359 p actvn 22/07/2022 32 1

 • Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 1

  Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 1

  The main contents of the dissertation consist of two main parts. Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 1 presents the following content: Introducing AI, defining the role of data; considering the use of algorithms, pioneering specialized hardware, seeing AI uses in computer applications, automating common processes, using AI to address medical needs, relying on AI to improve human interaction, performing data analysis for AI,...

   194 p actvn 22/07/2022 28 0

 • Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 2

  Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 2

  The main contents of "Ebook Artificial Intelligence for Dummies: Part 2" include all of the following: Developing robots, flying with drones, utilizing the AI-driven car, understanding the nonstarter application, seeing AI in space, adding new human occupations, ten AI-safe occupations, ten substantial contributions of AI to society, ten ways in which AI has failed.

   145 p actvn 22/07/2022 27 0

 • Ebook Mastering Python Design Patterns: Part 1

  Ebook Mastering Python Design Patterns: Part 1

  The following will be discussed in this part: The factory pattern, the builder pattern, the prototype pattern, the adapter pattern, the decorator pattern, the facade pattern, the flyweight pattern.

   105 p actvn 22/07/2022 28 0

 • Ebook Mastering Python Design Patterns: Part 2

  Ebook Mastering Python Design Patterns: Part 2

  The following will be discussed in this part: The model-view-controller pattern, the proxy pattern, the chain of responsibility pattern, the command pattern, the interpreter pattern, the observer pattern, the state pattern, the strategy pattern, the template pattern.

   107 p actvn 22/07/2022 23 0

 • Ebook HTML & CSS: Design and Build Websites - Part 1

  Ebook HTML & CSS: Design and Build Websites - Part 1

  Part 1 of book "HTML & CSS: Design and Build Websites" provide students with knowledge about: structure, text, lists, links, images, tables, forms, extra markup, flash, video and audio,... Please refer to the content of part 1 of book.

   232 p actvn 22/07/2022 28 1

 • Ebook HTML & CSS: Design and Build Websites - Part 2

  Ebook HTML & CSS: Design and Build Websites - Part 2

  Continued part 1, part 2 of book "HTML & CSS: Design and Build Websites" provide students with knowledge about: introducing CSS, color, text, boxes, lists, tables and forms, layout, images, HTML5 layout, process and design, practical information,... Please refer to the content of part 2 of book.

   282 p actvn 22/07/2022 27 1

 • Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 1

  Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 1

  Mục đích của cuốn sách "Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript)" là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách – mang đến cho bạn một nền tảng lập trình trong ngữ cảnh sử dụng Unity để tạo một game đơn giản, kết nối những kiến thức bạn đang học với thông tin phù hợp có trong tài liệu hỗ trợ, và thậm chí là hướng dẫn cách sử...

   203 p actvn 22/07/2022 16 1

 • Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 2

  Ebook Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript): Phần 2

  Mục đích của cuốn sách "Lập trình Game với Unity (Learn Unity3D programming with UnityScript)" là làm cầu nối thu hẹp khoảng cách – mang đến cho bạn một nền tảng lập trình trong ngữ cảnh sử dụng Unity để tạo một game đơn giản, kết nối những kiến thức bạn đang học với thông tin phù hợp có trong tài liệu hỗ trợ, và thậm chí là hướng dẫn cách sử...

   210 p actvn 22/07/2022 18 1

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 1 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 1 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 4 chương đầu, mời các bạn cùng tham khảo!

   100 p actvn 22/07/2022 20 1

 • Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 2 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web: Phần 2 - Lê Đình Thanh, Nguyễn Việt Anh

  Giáo trình Phát triển ứng dụng web nhằm trang bị cho sinh viên hiểu biết một cách toàn diện và có hệ thống các kiến thức cốt lõi liên quan phát triển ứng dụng web, nắm bắt và sử dụng tốt một số công cụ và kỹ thuật hiện đại trong phát triển ứng dụng web. Phần 1 của giáo trình gồm 6 chương tiếp theo, mời các bạn cùng tham khảo!

   126 p actvn 22/07/2022 15 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số