Ảnh hưởng thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao đến hiệu suất sử dụng tài nguyên vô tuyến, lưu lượng dữ liệu 4G, thách thức 5G

Mạng di động thế hệ thứ 4 và thứ 5 đáp ứng sự bùng nổ lưu lượng dữ liệu và số lượng thiết bị kết nối lớn. Trong một số trường hợp cụ thể, khi số lượng thiết bị kết nối lớn, chẳng hạn như ở khu vực đô thị, thuật toán đo đạc và quyết định chuyển giao hiện tại (A1A2A3 RSRP) không hạn chế được quá tải số lượng bản tin báo hiệu và sự suy giảm của lưu lượng dữ liệu.