Bài giảng Cơ sở truyền thông sợi quang: Chương 1 - HV Bưu chính viễn thông

Bài giảng Cơ sở truyền thông sợi quang nhằm mục tiêu giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về kỹ thuật thông tin quang: Quá trình phát tín hiệu quang, cách thức xử lý tín hiệu quang và việc truyền tín hiệu đi trên sợi quang; hiểu được hoạt động truyền tin của một hệ thống thông tin sợi quang; nắm được những kiến thức cơ sở làm tiền đề để sinh viên tự nghiên cứu, tìm hiểu được những vấn đề mới về kỹ thuật thông tin quang. Chương 1 bài giảng sau đây trình bày các vấn đề tổng quan về kỹ thuật thông tin quang.