Bài giảng Hệ thống viễn thông: Chương 6 - Nguyễn Tâm Hiền

Chương 6: Mạng VoIP (Voice Over Internet Protocol).Sau khi học xong chương này, người học có thể nắm bắt được khái niệm về mạng VoIP, ưu và nhược điểm của mạng VoIP, các thành phần của VoIP, các giao thức trong mạng VoIP.