Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2 - Hoàng Văn Hiệp

Cùng tìm hiểu cấu tạo diode; nguyên lý hoạt động diode; đặc tuyến vol-ampere của diode; các tham số giới hạn diode; sơ đồ tương đương diode;... được trình bày cụ thể trong "Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 2".