Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT

Bài giảng Vai trò IPv6 đối với sự phát triển của 4G/5G và IoT trình bày các nội dung chính sau: Hiện trạng triển khai IPv6; Vai trò của IPv6 trong 4G/5G & IoT; Triển khai IPv6 trong 4G LTE; Triển khai IPv6 trong IoT, 5G. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.