Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE

Bài giảng Xu hướng dịch vụ IoT trên nền 4G LTE trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về IoT; Chiến lược phát triển IoT; Xu hướng sản phẩm IoT trên nền tảng 4G tại Việt Nam; Vai trò của Viettel trên thị trường IoT tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.