Chữ ký số ủy nhiệm tập thể trên hệ mật định danh

Bài viết đề xuất một mô hình chữ ký số hoàn toàn mới, đó là chữ ký số ủy nhiệm tập thể đa thành phần. Đồng thời chúng tôi cũng đề xuất một lược đồ chữ ký số cụ thể trên mô hình đó dựa trên hệ mật định danh là một trong những hệ mật tiên tiến đang là xu thế ứng dụng trong những năm gần đây.