Điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian tổng quát cho thông tin vô tuyến

Bài viết đề xuất kỹ thuật điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian tổng quát (Generalised Space-Time Cyclic Shift Keying- GSTCSK). Trong khi hệ thống điều chế khóa dịch tuần hoàn không gian thời gian (Space-Time Cyclic Shift Keying- STCSK) chỉ sử dụng một ăng-ten kích hoạt để ánh xạ cùng khối bit thì GSTCSK kích hoạt hơn một ăng-ten phát để ánh xạ một khối thông tin, do đó kỹ thuật này sẽ làm tăng đáng kể hiệu suất sử dụng phổ tần.