Điều khiển mô hình ngược dựa trên mạng Nơ-ron kết hợp MRAS cho hệ truyền động

Trong bài báo này, trình bày một đề xuất cấu trúc điều khiển cho các hệ thống truyền động dựa trên mô hình ngược và điều khiển thích nghi theo mô hình mẫu (MRAS). Ý tưởng chính là sử dụng mạng neuron để nhận dạng mô hình ngược của đối tượng sử dụng với cấu trúc điều khiển thuận và điều khiển mô hình nội dựa trên mạng neuron để đảm bảo hệ thống vô sai ở trạng thái xác lập với tín hiệu vào dạng hàm nấc giảm thiểu nhiễu đo lường ở đầu ra của đối tượng.