Dự báo đầu ra nhiệt độ và điều kiển dự báo cho tháp chưng cất sử dụng mô hình mạng neuron

Bài viết đề xuất việc sử dụng mô hình mạng neuron thay cho mô hình tháp chưng cất trong thiết kế bộ điều khiển MPC theo nguyên tắc Receding horizon cho đối tượng nhiệt độ tháp chưng cất. Một mô hình mô phỏng tháp chưng cất được xây dựng từ các phương trình cân bằng mô tả các quá trình diễn ra trong tháp chưng cất để thu thập dữ liệu huấn luyện mạng và kiểm tra bộ điều khiển.

ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)