Ebook Chính phủ điện tử (Tài liệu tham khảo)

Cuốn sách trình bày đến bạn đọc một số nội dung chính như: Các mục tiêu của chính phủ điện tử, chính phủ điện tử và phát triển con người, những thách thức của chính phủ điện tử, tầm quan trọng của khung chiến lược quốc gia về chính phủ điện tử, triển khai chính phủ điện tử,...và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.